Glory to the silence

Glory to the silence, which spoke by this child.

~ St. Ephrem